Știri

 • 18 septembrie 2020
Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România a implementat în perioada martie 2018 – iulie 2019, proiectul “Creșterea capacității CNIPMMR de a formula și susține politici publice alternative cu privire la activitatea sectorului IMM”, Cod My SMIS – 109937, proiect finanțat în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa, cu o valoare totală de 926.630,72 lei, valoarea cofinanțării UE 762.655,86 lei.

Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea capacității operaționale și administrative a CNIPMMR de a fundamenta, elabora și susține politici publice în aria sa de activitate și expertiză, respectiv reprezentarea unitară și eficace a IMM-urilor și a mișcării patronale din România la nivel național și internațional și susținerea dezvoltării competitivității și performanțelor din acest sector.

Principalul punct de concentrare în cadrul acestui proiect a fost reprezentat de realizarea politicii publice alternative în domeniul evaluarii impactului inițiativelor legislative asupra activității sectorului IMM, elaborată și promovată si o mai bună implementare a utilizării Testului IMM în procesele legislative din România.

În prima etapă, pentru fundamentarea corespunzatoare a politicii publice alternative cu privire la evaluarea impactului inițiativelor legislative asupra activității sectorului IMM, a fost realizată o analiză care a vizat identificarea modului în care a fost aplicata si respectata metodologia instituita prin OG nr. 69/4 iunie 2014, de catre organismele vizate de această reglementare. Rezultatele si concluziile analizei au fost utilizate pentru fundamentarea si actualizarea reglementarilor din acest domeniu, în vederea elaborarii politicii publice alternative din domeniul evaluarii impactului inițiativelor legislative asupra activității sectorului IMM. De asemenea, s-a avut în vedere și preluarea celor mai bune practici din statele membre ale Uniunii Europene.

În acest context, în perioada 6 – 9 iunie 2018  a avut loc o vizită de studiu la Viena, Austria. Delegaţia prezentă în vizita de studiu a fost alcătuită din 9 persoane cu activitate şi experienţă în domeniul politicilor publice, juridic, economic, relaţiilor publice/organizării de evenimente. Au fost identificate o serie de bune practici care au fost valorificate, cum ar fi masurarea impactului economic si fiscal inclusiv din perspectiva cheltuielilor de implementare ale administraţiei publice si ale IMM-urilor, crearea unui departament specializat, cu angajati dedicati la nivelul Ministerului Finanţelor Publice care sa realizeze analiza impactului economic si fiscal, crearea unui grup de lucru comun, masurarea impactului ex-ante; de asemenea au fost identificate o serie de oportunități de colaborare cu instituțiile din Viena.

În următoarea etapă, au fost derulate o serie de acțiuni specifice  în vederea obținerii

confirmarii calității si relevanței politicii publice alternative elaborate, din partea actorilor relevanți. În acest sent au avut loc următoarele acțiuni:

 • 3 mese rotunde cu actori relevanți pentru domeniul vizat de politica publica, fiecare cu minimum 20 de participanți, la Bucuresti.
 • consultări cu alte organisme de reprezentare a miscarii patronale, alți parteneri sociali relevanți de la nivel național sau european, reprezentanți ai instituțiilor publice, etc.; în cadrul evenimentelor au fost semnate 5 protocoale de colaborare cu aceste entitați în vederea susținerii proiectului pe tot parcursul implementarii sale, protocoale ce vor acoperi cel puțin 3 ani, constituind un element important de sustenabilitate, creându-se astfel, premisele unei colaborari inter-instituționale pe termen mediu si lung.
 • realizarea, lansarea si promovarea aplicației mobile TEST IMM, prin intermediul careia s-au derulat acțiuni de cercetare primara prin intermediul unor chestionare asupra diverselor secțiuni din politica publica alternativa fundamentata anterior. În cadrul aplicației au fost integrate și alte funcționalități pentru obținerea mai ușoară a feedback-ului (chestionare, invitații la evenimente/dezbateri, informari, etc.).
În următoarea etapă a proiectului a avut loc definitivarea politicii publice alternative si promovarea sa la nivelul instituțiilor publice relevante si abilitate pentru implementarea sa si în rândul IMM-urilor. În acest scop, au fost organizate 3 workshopuri de promovare (Galați, Ploiești si Bucuresți), a fost realizata o campanie online de promovare a apliactiei mobile TEST IMM, iar pe baza feedback-ului obținut au fost realizate o serie de actualizări ale aplicației ținând seama și de reglementarile legale în acest sens.

Ultima etapă a proiectului a cuprins recrutarea si selectarea reprezentanților din cadrul CNIPMMR care au participat la activitațile de formare în domeniul fundamentarii si elaborarii de politici publice, cu accent pe implementarea TEST IMM. În acest sens s-au desfășurat 8 sesiuni de formare-instruire a reprezentanților CNIPMMR privind fundamentarea și elaborarea de politici publice.

Fiecare sesiune a avut o durată de 5 zile, au fost prezenți câte 15 participanți per sesiune și s-au desfășurat după cum urmează:

Pentru desfășurarea sesiunilor de instruire, expertul curricula si experții fundamentare politica publică au elaborat documentele suport care au fost prezentate/diseminate cu ocazia desfasurarii acestor activitați, de asemenea au fost realizate  materialele / documentele suport si de comunicare prin care s-a asigurat promovarea si informarea cu privire la activitațile si rezultatele proiectului.

Temele de referință ale activităților de formare au inclus urmatoarele:

 • considerații generale cu privire la politicile publice (definirea conceptului, analiza politicilor publice, modele economice asociate politicilor publice, tipurile de politici publice),
 • ciclul de adoptare al politicilor publice (fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare), procesul politicilor publice în România,
 • procesul politicilor publice din alte țări,
 • conceptul de flexicuritate.
Suplimentar, în cadrul fiecarei sesiuni de instruire a avut loc un modul distinct, care a vizat implementarea principiilor orizontale:

 • dezvoltare durabila,
 • egalitatea de sanse si nediscriminare
 • egalitate de gen.
Rezultate obținute ca urmare a implemetării proiectului:

 • 1 politica publică alternativa realizata si acceptată – TEST IMM
 • 1 aplicatie mobilă de colectare a impactului masurilor publice asupra mediului de afaceri realizată – TEST IMM
 • Capacitate crescuta a partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;
 • 127 de reprezentanți din cadrul CNIPMMR formați în domeniul fundamentarii si elaborarii de propuneri de politici publice fapt ce va conduce la cresterea nivelului de competențe specifice proceselor de formulare a politicilor publice, fundament pentru asigurarea sustenabilității acțiunilor finanțate prin proiect. Utilizarea competențelor dobândite se va concretiza în fundamentarea, elaborarea si promovarea de politici publice viitoare, impunând minimizarea costurilor si sarcinilor întreprinderilor, inclusiv prin intermediul unui ansamblu coerent de instrumente.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.